Regler & villkor innefattar följande;

§ Arrangör av resorna är Kollbergs Nytta & Nöje,

§ Resan/arrangemanget betalas till Kollbergs Nytta & Nöje senast 10 dagar, enligt faktura, efter avslutat resa/arrangemang. Om betalning ej sker via faktura skall den senast ske på plats innan avfärd eller till vårt bankgiro.

§ Beställning kan ske muntligen eller skriftligen. Företaget skall skriftligen, t.ex. via elektronisk post, bekräfta mottagandet av beställningen, för att denna skall kunna åberopas av beställaren. I bekräftelsen bör noga anges priset och vad som beställts, t.ex. lokaler, möblering, utrustning, måltider och förfriskningar, hotellrum, eventuella transporter, specialutrustning, särskilda önskemål, tid för tillträde till lokaler, garderobsservice m.m.

§ Resa som ställs in pga. hårt väder eller tekniskt fel på båten, ersättes med en ny resa vid ett annat datum. Kollbergs Nytta & Nöje ersätter inte annan ekonomisk skada som uppkommer vid inställd resa.

§ Kollbergs Nytta & Nöje har en Personförsäkring via Svedea Försäkringar och Länsförsäkringar för samtliga passagerare/gäster som gäller som komplement för egen hemförsäkring eller företagsförsäkring vid skada.

§ Kollbergs Nytta & Nöje reserverar sig för avvikande upphämtning och hemkomst tider för resan som kan uppstå under oförutsedda händelser. Ekonomisk ersättning utgår ej för detta.

§ Kollbergs Nytta & Nöje har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i båtar, hotellrum eller i konferenslokaler. Skulle det emellertid visa sig att företaget eller dess anställda handlat vårdslöst eller oaktsamt eller på annat sätt haft skuld i att egendom förekommit eller skadats, ansvarar företaget för den förekomna/skadade egendomen.

§ Avbokning:

  • Vid avbokning senare än 45 dagar innan utsatt datum uttages en avgift på 30 % av arrangemangets pris exkl. moms.
  • Vid avbokning senare än 30 dagar innan utsatt datum uttages en avgift på 50% av arrangemangets pris exkl. moms.
  • Vid avbokning senare än 14 dagar innan utsatt datum sker ingen återbetalning av arrangemangets fakturerade belopp.

En likvärdig resa eller arrangemang kan dock bokas om inom en (1) månad efter avbokningen.

§ Gällande säkerhetsföreskrifter skall meddelas passagerarna innan avfärd av Kollbergs Nytta & Nöje personal på båten. Säkerhetsföreskrifterna skall följas av passagerarna, om passagerarna ej följer dessa utgår ingen ekonomisk ersättning för eventuell skada.

§ Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför företagets kontroll, berättigar företaget att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd.

Våra Certifikat: Fb 8, Mb 8, Hsf
Personförsäkring och all säkerhetsutrustning finns.